Uitvoering van de studie

Samenvatting

  • NEMESIS-3 is een longitudinale studie naar de psychische gezondheid van de Nederlandse algemene bevolking en veranderingen daarin. Het belangrijkste doel van de studie is het verkrijgen van actuele informatie over de prevalentie (vóórkomen), incidentie (nieuw ontstaan) en het beloop van psychische aandoeningen. Ook risico-indicatoren en de gevolgen van psychische aandoeningen in termen van functioneren en gebruik van zorg worden onderzocht. Daarnaast worden trends in de tijd in het vóórkomen van psychische aandoeningen bestudeerd.
  • NEMESIS-3 is gebaseerd op een gestratificeerde willekeurige steekproef van personen in de leeftijd van 18 tot en met 75 jaar. De studie heeft in principe drie of vier meetmomenten: ongeveer drie jaar na een interview wordt er opnieuw met iemand gesproken om na te gaan hoe het met haar of zijn psychische gezondheid gaat (zie ook Steekproeftrekking).
  • NEMESIS-3 bestaat uit mondelinge interviews van ongeveer anderhalf uur bij de respondent thuis. Daarin wordt een klinisch interview (de CIDI 3.0) en een aanvullende vragenlijst afgenomen. De CIDI vraagt naar symptomen van psychische aandoeningen en naar de last die mensen daarvan ondervinden. De CIDI werd voor NEMESIS-3 enigszins aangepast, o.a. om zowel DSM-IV als DSM-5 psychische aandoeningen te kunnen bepalen (zie ook Diagnostisch instrument). De aanvullende vragenlijst bevat onderwerpen waarmee risico-indicatoren en gevolgen van psychische problemen onderzocht kunnen worden (zie ook Aanvullende vragenlijst).
  • De eerste meting van NEMESIS-3 werd uitgevoerd van november 2019 tot en met maart 2022. Dit was dus zowel vóór als tijdens de coronapandemie. Hierbij zijn 6.194 personen geïnterviewd, dit was een respons van 54,6%. Ongeveer driekwart van de respondenten werd geïnterviewd nadat de coronapandemie in Nederland uitbrak (maart 2020) (zie ook Veldwerk).
  • De groep respondenten bestond voor 50% uit vrouwen, had een gemiddelde leeftijd van 48 jaar en had hbo/universitair als het meest voorkomende opleidingsniveau. Van de respondenten woonde 67% samen met een partner, had 68% betaald werk en had 17% een niet-Nederlandse afkomst. De steekproef was landelijk representatief, hoewel sommige demografische groepen enigszins ondervertegenwoordigd waren. Door het maken van een weegfactor kan bij de analyses van de data hiervoor worden gecorrigeerd. De gevonden resultaten  zijn daardoor representatief zijn voor de Nederlandse bevolking (zie ook Kenmerken van de deelnemers).
  • De eerste meting van NEMESIS-3 heeft geresulteerd in een ​​uitgebreide dataset van goede kwaliteit. Hiermee kunnen onder andere de nieuwste trends in de psychische gezondheid van de volwassen bevolking en het gebruik van zorg voor psychische problemen onderzocht worden.

De methode van de eerste meting van NEMESIS-3 staat ook beschreven in een internationaal wetenschappelijk paper.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. Uitvoering van de studie NEMESISSamenvatting .Geraadpleegd op: 15 june 2024.Trimbos-instituut, Utrecht

Nieuwsberichten